ข้อมูลเบื้องต้นกองกิจการนิสิต
หน้าสำหรับดูข้อมูลต่าง ๆ ภายในกองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยนเรศวร
บุคลากรที่เกิดเดือนนี้
   ชื่อ - นามสกุล วัน/เดือน/ปีเกิด
ธัญญารัตน์ อินทร์เมือง
03 ธันวาคม 2518
โชติมา ภูมิโชติ
05 ธันวาคม 2521
เยาว์บุตรี ม่วงจอม
05 ธันวาคม 2522
สุมาลี มานา
10 ธันวาคม 2518
อรวรรณ ด้วงฉิม
11 ธันวาคม 2516
นนธยา โตสวัสดิ์
13 ธันวาคม 2511
สุธาสินี น่วมด้วง
17 ธันวาคม 2527
24%
งานอำนวยการ
จำนวน 13 คน
44%
งานบริการสวัสดิการนิสิต
จำนวน 24 คน
24%
งานกิจกรรมและพัฒนานิสิต
จำนวน 13 คน
9%
งานศิษย์เก่าสัมพันธ์
จำนวน 5 คน