ข้อมูลเบื้องต้นกองกิจการนิสิต
หน้าสำหรับดูข้อมูลต่าง ๆ ภายในกองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยนเรศวร
บุคลากรที่เกิดเดือนนี้
   ชื่อ - นามสกุล วัน/เดือน/ปีเกิด
เกษรินทร์ แก้วทรัพย์
07 มีนาคม 2520
ปิยนุช ไปบน
21 มีนาคม 2519
ภัทรมน สัมมาชีวะ
21 มีนาคม 2520
25%
งานอำนวยการ
จำนวน 13 คน
40%
งานบริการสวัสดิการนิสิต
จำนวน 21 คน
25%
งานกิจกรรมและพัฒนานิสิต
จำนวน 13 คน
10%
งานศิษย์เก่าสัมพันธ์
จำนวน 5 คน