ข้อมูลเบื้องต้นกองกิจการนิสิต
หน้าสำหรับดูข้อมูลต่าง ๆ ภายในกองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยนเรศวร
บุคลากรที่เกิดเดือนนี้
   ชื่อ - นามสกุล
จรัญ กระจอนกลิ่น
Khwanthiwa Chomdeang
จักรชัย บุญวังแร่
สมใจ สายใจดี
ฌลาพร ธูปบูชา
วิศรุต เกตุโต
คำนวณ ไม้ส้มซ่า
พรธิดา บุญยะโรจน์
27%
งานอำนวยการ
จำนวน 18 คน
37%
งานบริการสวัสดิการนิสิต
จำนวน 25 คน
27%
งานกิจกรรมและพัฒนานิสิต
จำนวน 18 คน
9%
งานศิษย์เก่าสัมพันธ์
จำนวน 6 คน