รายงานยอดการเข้าร่วม
หน้าสำหรับดูข้อมูลการมาเข้าร่วมซ้อมและรับปริญญาของนิสิตแต่ละคณะ
    
ลำดับ คณะ มีชื่อรับ มาซ้อมย่อย มาซ้อมใหญ่ มารับจริง
1 คณะแพทยศาสตร์ 0 0 0 0
2 คณะทันตแพทยศาสตร์ 0 0 0 0
3 คณะพยาบาลศาสตร์ 0 0 0 0
4 คณะเภสัชศาสตร์ 0 0 0 0
5 คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ 0 0 0 0
6 คณะสหเวชศาสตร์ 0 0 0 0
7 คณะสาธารณสุขศาสตร์ 0 0 0 0
8 คณะนิติศาสตร์ 0 0 0 0
9 คณะมนุษยศาสตร์ 0 0 0 0
10 คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร 0 0 0 0
11 คณะศึกษาศาสตร์ 0 0 0 0
12 คณะสังคมศาสตร์ 0 0 0 0
13 คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 0 0 0 0
14 คณะวิทยาศาสตร์ 0 0 0 0
15 คณะวิศวกรรมศาสตร์ 0 0 0 0
16 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ศิลปะและการออกแบบ 0 0 0 0
17 วิทยาลัยนานาชาติ 0 0 0 0
18 บัณฑิตวิทยาลัย 0 0 0 0
รวมทั้งสิ้น 0 0 0 0