จัดการข้อมูลบุคลากร
หน้าสำหรับจัดการข้อมูลบุคลากรภายในกองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยนเรศวร
 
    
รายชื่อบุคลากร
   ชื่อ - นามสกุล จัดการ
  
ดร.จรัสดาว คงเมือง
รองอธิการบดี
  
ดร.จารุวรรณ แดงบุบผา
ผู้ช่วยรองอธิการบดี
  
พรธิดา บุญยะโรจน์
หัวหน้างานบริการสวัสดิการนิสิต