จัดการข้อมูลผู้นำนิสิต
หน้าสำหรับจัดการข้อมูลนิสิตที่มีหน้าที่ในองค์การนิสิต สภานิสิต สโมสรนิสิต ชมรมกิจกรรมต่างๆ
   
 
     
รายการผู้นำนิสิต
   ชื่อ - นามสกุล จัดการ
  
นางสาวจุฑามาส วัฒนศิริ
น้ำส้ม
  
นายศักรินทร์ ยอดแก้ว
โจ
  
นางสาวชนนิกานต์ สุขพันธ์
อั่งเปา
  
นายธราดล อูปคำ
คอม
  
นายเอกคณิต โอชะ
แจ็คกี้
  
นางสาวจริญญา มูลตองคะ
มิ้น
  
นายเนติธร วงค์ธิดา
นาย
  
นางสาวชนิกานต์ มั่งคั่ง
เฟิร์น
  
นายรัตนชาติ จำปา
เฟิร์ส
  
นางสาวเพียงรวี สุขธยารักษ์
หมอก
  
นางสาวดาราณี เฮงทรัพย์
หญิง
  
นางสาวปัณฑิตา ศรีสวัสดิ์
ฟีม
  
นายสกาย คิดลูน จอมพงษ์
สกาย
  
นางสาวภฑิตา เนตรผง
กอญ่า
  
นางสาวปฏิมา วงศ์วิเศษ
นุ๊ก