รายงานยอดจำนวนการสั่งตัดชุดครุย
หน้าสำหรับจำแนกการสั่งตัดชุดครุยของนิสิตแบ่งตามคณะ เพื่อรายงานมหาวิทยาลัย
    
ลำดับ คณะ ชุดครุย ชุดราชปะแตน ชุดปกติขาว ชุดปกติขาว (ติดยศ) ชุดสูทสากล
1 คณะแพทยศาสตร์ 0 0 0 0 0
2 คณะทันตแพทยศาสตร์ 0 0 0 0 0
3 คณะพยาบาลศาสตร์ 0 0 0 0 0
4 คณะเภสัชศาสตร์ 0 0 0 0 0
5 คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ 0 0 0 0 0
6 คณะสหเวชศาสตร์ 0 0 0 0 0
7 คณะสาธารณสุขศาสตร์ 0 0 0 0 0
8 คณะนิติศาสตร์ 0 0 0 0 0
9 คณะมนุษยศาสตร์ 0 0 0 0 0
10 คณะบริหารธุรกิจฯ 0 0 0 0 0
11 คณะศึกษาศาสตร์ 0 0 0 0 0
12 คณะสังคมศาสตร์ 0 0 0 0 0
13 คณะเกษตรศาสตร์ฯ 0 0 0 0 0
14 คณะวิทยาศาสตร์ 0 0 0 0 0
15 คณะวิศวกรรมศาสตร์ 0 0 0 0 0
16 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ศิลปะและการออกแบบ 0 0 0 0 0
17 วิทยาลัยนานาชาติ 0 0 0 0 0
18 บัณฑิตวิทยาลัย 0 0 0 0 0
รวมทั้งสิ้น 0 0 0 0 0