ข้อมูลเบื้องต้นกองกิจการนิสิต
หน้าสำหรับดูข้อมูลต่าง ๆ ภายในกองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยนเรศวร
บุคลากรที่เกิดเดือนนี้
   ชื่อ - นามสกุล
สุภาพร เรืองจันทร์
ศิริพร จงเจริญ
ภัทร์ชวิน มาอยู่
ณรงค์ ดีบัว
ดร.จรัสดาว คงเมือง
ธรรมรงค์ สาริกุล
27%
งานอำนวยการ
จำนวน 18 คน
37%
งานบริการสวัสดิการนิสิต
จำนวน 25 คน
27%
งานกิจกรรมและพัฒนานิสิต
จำนวน 18 คน
9%
งานศิษย์เก่าสัมพันธ์
จำนวน 6 คน