ข้อมูลเบื้องต้นกองกิจการนิสิต
หน้าสำหรับดูข้อมูลต่าง ๆ ภายในกองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยนเรศวร
บุคลากรที่เกิดเดือนนี้
   ชื่อ - นามสกุล
ไชยยงค์ นวลใจบุตร
ชัยนาม ไชยทิง
ศิริวรรณ กมลพัฒนะ
อรพรรณ ถุงออน
28%
งานอำนวยการ
จำนวน 14 คน
32%
งานบริการสวัสดิการนิสิต
จำนวน 16 คน
28%
งานกิจกรรมและพัฒนานิสิต
จำนวน 14 คน
12%
งานศิษย์เก่าสัมพันธ์
จำนวน 6 คน